Спад на чуждестранните инвестиции в имоти

Спад на чуждестранните инвестиции в имоти

Нетните чуждестранни инвестиции в имоти са намалели с над 80% - от 4.7 млн. евро за януари – февруари 2016 г., на 0.9 млн. евро за първите два месеца на тази година, сочат данни на БНБ. 

 
Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 2.6 млн. евро за януари – февруари 2017 г. Той е по-голям със 73.8 млн. евро от дяловия капитал за януари – февруари 2016 г., който е отрицателен, в размер на 71.2 млн. евро.
 
По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (0.4 млн.евро, 44.6% от общия размер за януари – февруари 2017 г.), Казахстан (0.2 млн. евро, 23.8% от общия размер за периода) и Австрия (0.2 млн. евро, 22% от общия размер).
 
 
За януари – февруари 2017 г. подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителна в размер на 99.7 млн. евро, при положителна стойност от 63.6 млн. евро за януари – февруари 2016 г.
 
Най-големите нетни преки инвестиции в страната за януари – февруари 2017 г. са от Холандия (35.1 млн. евро, 34.3% от общия размер за периода), Малта (16 млн. евро, 15.7%) и Германия (11.5 млн. евро, 11.3%). 
 
По предварителни данни преките инвестиции в чужбина за януари – февруари 2017 г. намаляват с 9.4 млн. евро, при увеличение с 13.9 млн. евро за януари – февруари 2016 г. През февруари 2017 г. те се понижават с 11.8 млн. евро, при увеличение от 12.4 млн. евро за февруари 2016