Промени в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

Промени в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

Застроените имоти – публична държавна собственост ще се застраховат задължително срещу природни бедствия и земетресения, реши Правителството на свое заседание.

Условията на търговете за продажба на имоти – частна държавна собственост ще се публикуват поне в два национални ежедневника, вместо поне в един национален и в един местен вестник, както беше досега. Това ще доведе до по-голямо популяризиране на провежданите търгове и съответно до по-голям брой потенциални участници в тях.

Министерският съвет прие промени и в изясняването на понятието "семейство". Това се налага с оглед на правилното определяне на жилищната нужда при настаняване под наем в държавни ведомствени жилища. Целта е да се предотврати прилагането на неправилни практики при определяне кои лица следва да се считат за членове на семейството на кандидатстващите за настаняване под наем в държавни ведомствени жилища лица.

По реда на Правилника за семейство се приемат съпрузите (родителят), ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.