НСИ отчете ръст в строителството

НСИ отчете ръст в строителството

По предварителни данни на Националния статистически институт през януари индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезони данни, е с 5,1 на сто над равнището от предходния месец.

Календарни данни показват увеличение от 24,2 на сто на строителната продукция през януари 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 година.
През януари индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонни данни, е над равнището от предходния месец, като нарастването на продукцията от сградното строителство е с 5,3 на сто, а от гражданското/инженерното строителство - с 4,8 на сто.

На годишна база ръстът на строителната продукция през януари, изчислен от календарни данни, се определя от положителния темп при сградното строителство, където увеличението е с 31,6 на сто, а при гражданското/инженерното - с 15,5 на сто.