Как се развива пазарът на фасилити мениджмънт услуги?

Как се развива пазарът на фасилити мениджмънт услуги?

Офис сградите са най - големите ползватели на фасилити мениджмън услуги у нас. Това показват резултатите от маркетингово проучване за ползването на фасилити мениджмънт (ФМ) услуги в България, които бяха представени на бизнес закуска.

Изследването е проведено сред ФМ компании в периода май-юли 2018 г. чрез онлайн анкета и е част от проекта „Национално проучване за ползване на ФМ услуги“.

По думите на арх. Валери Левиев, член на УС на БГФМА и ръководител на работната група по проекта, обслужваните офис сгради представляват средно близо 176 000 кв. м, следвани от жилищните (около 15,2% спрямо офисните). Последните са в по-голямата си част концентрирани в София. Това от своя страна говори за предоставяне на една високо професионална услуга, обвързана с постоянно качество и контрол, изискващо качествен персонал, намирането на който се явява една от проблемните зони в бранша. 

Позитивен е фактът, че общото усещане и възприятие за ФМ бизнеса у нас през последните няколко години се оценява положително от близо 87% от анкетираните. За компаниите възложители, като най-важни се открояват цената, спазването на предварително дефинираните срокове, бързината на изпълнение на поръчката и качеството. Като цяло предлаганите ФМ услуги от компаниите отговарят и на търсенето в бранша като в топ 3 попадат поддръжка на сградни инсталации (80%), сградна поддръжка (60%) и почистване (56,7%). 

Като нова тенденция изпъква предлагането на услугата „Управление на пространството”, която е от съществено значение за ефективността на сградата и за нейните наематели и като следствие на собствениците. В не малка част от случаите за тази услуга се ползват професионални компании.

Услугите, които най-често ФМ компаниите предлагат със собствени фирмени ресурси/персонал са пропърти мениджмънт, рецепция и сградна поддръжка, а подизпълнители ползват за дейности като охрана и безопасност, кетъринг, ИТ поддръжка, почистване и снегопочистване. 

В съотношение превантивни към реактивни дейности, предоставяни от компаниите може да се обобщи, че макар и с малко, доминират превантивните – 52% към 48%.

Разглеждайки прилаганите стандарти от компаниите, може да се обобщи, че към момента няма категорично предпочитание към даден стандарт. Що се отнася до събиране на обратна връзка от клиентите, то преобладаваща част от лицата (86,7%) споделят, че това се случва поне веднъж годишно.  

Съществена характеристика за развитието на инвестиционният пазар у нас е отговора на повече от половината респонденти (56,7%), които посочват, че сключват договор за ползване на ФМ услуги след започване на експлоатация на сградата. Значителна ефективност и оптимизирането на разходите при експлоатацията на сградата би настъпила, ако ФМ компаниите влязат в ролята на консултант – преди или поне по време на строителството.