Фонд на фондовете осигурява 370 млн. лв. за градско развитие и туризъм

Фонд на фондовете осигурява 370 млн. лв. за градско развитие и туризъм

Близо 370 млн.лв. ще бъдат инвестирани в градско развитие и развитието на културно-историческия туризъм. Това стана ясно при подписването на Финансово споразумение по управление на средствата за финансови инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД. 

Споразумението е дава възможност в България да се приложи напълно нов иновативен подход за управление и инвестиране на публичните средства чрез финансови инструменти. Средствата ще бъдат насочени към проекти за финансиране на инвестиции в областта на устойчивото и интегрирано градско развитие в 39-те града от националната полицентрична система, енергийна ефективност и регионалния туризъм на територията на цялата страна. Наред с това, заинтересованите лица, които осъществяват дейност в областта на регионалното и градско развитие (в т.ч. общини и общински предприятия), ще бъдат насърчени да прилагат предприемачески подход, когато подготвят и осъществяват жизнеспособни инвестиции, като допринасят значително за устойчивото социално-икономическо развитие на регионите.
 
 
Средствата ще бъдат използвани изцяло или частично за инвестиции в спортна инфраструктура, енергийна ефективност на жилищни сгради и студентски общежития, културна инфраструктура, градска среда, както и в зони с потенциал за икономически растеж и интегриран градски транспорт. 
 
Министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова заяви, че очакванията са да се набере като добавен ресурс от финансовия пазар  минимум половин млрд. лв. за инвестиции. Тя допълни, че важно условие е всеки проект, който ще кандидатства по програмата, да генерира нови работни места, да създава заетост и да привлича частен капитал с възможност да носи възвращаемост на средства, които да се реинвестират в нови подобни проекти. Като пример министърът посочи проекти за тържища и пазари, кино зали, медицински центрове, градски атракции и др.