Десетки нарушения при продажбата и наемането на общински жилища

Десетки нарушения при продажбата и наемането на общински жилища

Върховната административна прокуратура е установила 175 нарушения в подзаконовите нормативни актове за отдаването под наем и продажбата на общински жилища, съобщиха от ведомството.

Установени са случаи, в които съгласно общинските наредби се допуска в резервни общински жилища да се настаняват кметове, заместник кметове и кметски наместници, което е в противоречие с чл.45 от Закон за общинската собственост - да се настаняват под наем лица, в семействата на които са налице остри социални или здравословни проблеми и такива, чиито жилищата са станали негодни за обитаване. 

В други подзаконови актове, в нарушение на закона, е признато право за кандидатстване за настаняване под наем в резервните общински жилища на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени от общината до предаване на отстъпения им в обезщетение жилищен имот. Такива разпоредби също противоречат на цитирания закон, който посочва изчерпателно лицата, които могат се възползват от правото. Налице са и разрешения, изключващи възможността за ползване на общинско жилище на лица, чиито имоти са застрашени от самосрутване, в директно противоречие със закона.

От ВАП са установени норми, с които от общинските съвети е поставено изискване за заплащане на допълнителна такса, извън предвидената такава с чл.111 от Закона за местните данъци и такси, под формата на режийни разноски при производство за настаняване под наем  и продажба на общински жилища.

При проверките са констатирани разпоредби, с които се задължават кметовете да внасят предложения в общински съвети за промяна на предназначението на жилища, когато определени лица желаят да ги закупят и са изпълнени  други условия, установени в местни наредби. По силата на закона обаче промяната на предназначението се извършва поради потребностите на общината, а не според желанието на отделен заявител да придобие определено жилище.

От ВАП са установили и нарушения в подзаконови актове, като с тях в нарушение на закона, е признато право за кандидатстване за настаняване под наем в резервните общински жилища на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени от общината до предаване на отстъпения им в обезщетение жилищен имот. Проверката е установила още дадени разрешения в противоречие на закона за ползване на общинско жилище от лица, чиито имоти са застрашени от срутване. Констатирани са норми, с които от общинските съвети, е поставено изискване за заплащане на допълнителна такса, извън предвидената в Закона за местните данъци и такси. Парите са били изисквани под формата на режийни разноски при производство за настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Друго нарушение, което са установили магистратите, е свързано със задължението на кметовете да внасят предложения в общински съвети за промяна на предназначението на жилища. Това става в случаите, когато определени лица желаят да ги закупят. Освен това кметовете давали право на други лица да издават наказателни постановления. От прокуратурата уточняват, че това е в нарушение на разпоредбите в Закона за административните нарушения и наказания и Закон за местното самоуправление и местната администрация.

Нарушения са установени в общините София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Плевен, Добрич, Шумен, Монтана, Благоевград, Видин, Враца, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Перник, Силистра, Сливен, Смолян, Търговище, Хасково, Ямбол, Поморие, Царево, Банско, Казанлък, Дупница, Нова Загора, Троян, Сандански, Балчик, Шабла, Велинград, Панагюрище, Севлиево и др.

Във връзка с образуваните преписки са подадени 156 протести до административните съдилища, като към настоящия момент от тях 22 са уважени. По отношение на останалите не са приключили административните производства.