Държавни имоти над 10 000 лева ще се продават само на е- платформа на АПСК

Държавни имоти над 10 000 лева ще се продават само на е- платформа на АПСК

Държавни имоти на стойност над 10 000 лева ще се продават само на електронна платформа, управлявана от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК). Под тази сума остава досегашната разпоредба недвижимите имоти да се продават от областните управители, пише infostock.Предложения и мнения се приемат до 21.08.2019 година.

Това предвижда Проект на Наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговскидружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружество, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, публикуван за обществен обсъждане на Портала за обществени консултации към Министерския съвет.

Законодателните промени задължават държавата да осъществява продажбата на държавни имоти през единен портал в интернет. По този повод, вносителите предлагат, освен Наредбата, и проекти на изменения и допълнения на други подзаконови нормативни актове, касаещи извършването на продажба на недвижими имоти на електронна платформа от страна на всички адресати на правната норма, а именно: АПСК, областните управители, търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала и търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала. Това са: Правилникът за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), Правилникът за реда за упражняване правото на собственост на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПСДТДДУК), Наредбата за търговете и конкурсите (НТК), Устройственият правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна.

Електронната платформа, за която има връзка през сайта на АПСК, се разработва от държавната компания „Информационно обслужване" и ще се управлява и поддържа от АПСК. Предвижда се достъпът до публичната и част да е свободен.

Според вносителите, с електронната платформа ще се постигне по-голяма прозрачност при извършването на продажбите и информацията за тях ще достигне до по-широк кръг от хора.

Постига се и основната цел на електронното управление, а именно повишаване на удовлетвореността на гражданите, включително ще се насърчи тяхното участие в процеса на продажба на имоти - държавна собственост, както и ще се подобри ефективността на работа и качеството на услугата, предоставяна от АПСК, със съкращаване на сроковете по процедурата и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса чрез намаляване на разходите им за участие в процеса на продажба.

Системата ще записва всяка една операция, като ще удостоверява действия с електронни времеви печати. Регистрацията и подаването на документи от кандидат-купувачите ще е с електронен подпис.