3.3 млн. евро чужди инвестиции в имоти от началото на годината

3.3 млн. евро чужди инвестиции в имоти от началото на годината

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на 3.3 млн. евро, при положителен нетен поток от 10.9 млн. евро за януари - юни 2018 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (1.1 млн. евро), Латвия (0.5 млн. евро) и Казахстан (0.5 млн. евро). Това показват обявените предварителни данни на БНБ за платежния баланс за първите шест месеца на годината. 

За първи път от началото на 2019 година нетният поток на преките инвестиции в страната през януари-юни, отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 457.1 млн. евро (0.8% от БВП3), като е по-голям с 304.5 млн. евро от този за януари - юни 2018 г. (положителен в размер на 152.6 млн. евро, 0.3% от БВП).

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари - юни 2019 г. са от Германия (125 млн. евро), Великобритания (119.3 млн. евро) и Холандия (101.7 млн. евро).

През януари-април 457.1 млн. евро (0.8% от БВП3), като е по-голям с 304.5 млн. евро от този за януари - юни 2018 г. (положителен в размер на 152.6 млн. евро, 0.3% от БВП)4. През юни 2019 г. потокът е положителен и възлиза на 328.3 млн. евро, при положителен поток от 61.3 млн. евро за юни 2018 г.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари - юни 2019 г. е положителен и възлиза на 170.3 млн. евро (0.3% от БВП), при положителна стойност от 178.2 млн. евро (0.3% от БВП) за януари - юни 2018 г. През юни 2019 г. той е отрицателен и възлиза на 7 млн. евро, при 82.2 млн. евро за юни 2018 г.